Hoe wij werken en waarom

Forensisch Maatwerk levert voorlichtingsrapportages in strafzaken of kwesties die het strafrecht raken zoals IND zaken of VOG kwesties. Er wordt ons vaak verzocht om zogeheten particulier reclasseringsadvies en particulier psychologisch en/of particulier psychiatrisch onderzoek.

De voorlichtingsrapportages worden door een deskundig en onafhankelijk rapporteur opgesteld. Wij maken geen onderscheid, iedereen kan bij ons een voorlichtingsrapportage aanvragen. Het maakt dus niet uit of dat cliënt zelf is, de advocatuur, de reclassering, het OM/ZM, het gevangeniswezen et cetera.

Het doel van de voorlichtingsrapportage is om voorlichting te geven in onder andere strafzaken over de persoonlijke omstandigheden van de verdachte of veroordeelde. Op basis van deze omstandigheden wordt naar een advies toegewerkt. Belangrijk om te weten is dat daarbij gekeken wordt naar de kans op herhaling in delictgedrag en hoe deze kans verkleind kan worden.

Er wordt door de rapporteur onderzoek gedaan naar de beschermende/steunende factoren in het leven van de verdachte/veroordeelde. De eventuele mogelijkheden tot ontwikkeling en versterking hiervan worden in het rapport weergegeven.

Forensisch Maatwerk streeft, vergelijkbaar met de reclassering, een veilige en prettige samenleving na met binnen het strafrecht de nadruk op herstel voor alle betrokken partijen. Onze voorlichtingsrapportages zijn een onafhankelijk product geschreven vanuit die visie.

Werkwijze

Wij gaan zeer vertrouwelijk om met informatie, werken discreet doch uiterst transparant. U kunt indien gewenst onze privacyverklaring downloaden onderaan deze pagina.

Bij aanvang van het rapportagetraject geven wij cliënten hier nader uitleg over. Er wordt tevens altijd gewezen op de mogelijkheden die er zijn binnen het reguliere circuit/de reguliere reclassering en dat deze (reclasserings)producten kosteloos zijn voor verwijzers/cliënten.

De voorlichtingsrapportages worden in sommige gevallen door de cliënt zelf bekostigd, echter duidelijk moet zijn dat dit op geen enkele wijze invloed op de inhoud van het rapport of het te geven advies heeft. De rapportages komen objectief en onafhankelijk tot stand; garanties vooraf over de inhoud en het advies kunnen derhalve nimmer gegeven worden, evenals ten aanzien van de opvolging van de gegeven adviezen door derden.

Om een deskundig en goed onderbouwd rapport tot stand te brengen, verzoeken wij om Forensisch Maatwerk te voorzien van alle relevante stukken in de betreffende zaak.

Op basis van deze stukken zal o.a. dossierstudie plaats vinden. Wij verzoeken tenminste om het aanleveren van een proces-verbaal en het uittreksel justitiële documentatie.

Voorbeelden zijn:

– een proces verbaal
– de tenlastelegging
– een vonnis/beschikking
– het uittreksel justitiële documentatie
– eerdere of actuele reclasseringsrapportage(s)
– NIFP Pro Justitia rapportage(s)
– Et cetera

Er volgt een uitgebreid face to face gesprek (circa 2 uren) en eventueel aanvullende (telefonische) gesprekken. In dit face to face gesprek wordt ingegaan op de verschillende leefgebieden en persoonlijke omstandigheden van de verdachte/veroordeelde. Dit zal worden vertaald naar risicofactoren en/of beschermende/steunende factoren in de voorlichtingsrapportage.

Tot slot wordt toestemming aan de verdachte/veroordeelde gevraagd om telefonisch referenten te raadplegen. Zodoende kan, aanvullend op bovenstaande, extra informatie verkregen worden. Referenten kunnen bijvoorbeeld hulpverleners zijn maar ook familie, een werkgever, een partner enzovoort.

Op basis van onder andere de reeds genoemde bronnen wordt een voorlichtingsrapportage opgesteld. Als het voorlichtingsrapport in concept af is, wordt het dubbel gecheckt door een externe deskundige. Vervolgens wordt het ingezonden aan de betrokken advocaat.

Op- of aanmerkingen kunnen eenmalig worden besproken en eventueel, indien gerechtvaardigd, worden toegevoegd.

Voorwaarden

Om tot een deskundige voorlichtingsrapportage te kunnen komen en daarnaast onvoorwaardelijk onze onafhankelijkheid en integriteit te bewaren, verlangen wij van onze opdrachtgevers/verwijzers het volgende:

1) Openheid van zaken, zo veel als binnen de proceshouding mogelijk, over alle relevante feiten en omstandigheden.
2) Een constructieve samenwerking waarbinnen effectief en efficiënt gewerkt wordt.
3) Betaling vooraf van het overeengekomen all-in bedrag* voor alle onder `Werkwijze` genoemde activiteiten. In uitzonderlijke gevallen kan afgeweken worden van een vaste prijsstelling.
4) In overleg met opdrachtgever wordt een leverdatum afgesproken. Deze datum kan worden toegezegd (met uitzondering van onvoorziene omstandigheden) onder de voorwaarde dat binnen een week na de factuurdatum het openstaande bedrag voldaan is en de benodigde stukken zijn ingestuurd.

*Let op: op basis van art. 529 SV zijn mogelijk de kosten voor de rapportage op de Staat te verhalen

Samengevat biedt Forensisch Maatwerk vanuit deskundigheid, professionaliteit en onafhankelijkheid voorlichtingsrapportages voor alle betrokken partijen binnen de strafrechtketen. Kijkend naar risicovolle en beschermende/steunende factoren zal er advisering volgen, waarbij de focus ligt op de toekomst en op integraal herstel.

Mocht u ondanks bovenstaande nog vragen hebben, stel ze gerust.