Werkwijze & Voorwaarden

Forensisch Maatwerk levert zoals gezegd voorlichtingsrapportages in strafzaken. Deze rapportages worden door een deskundig en onafhankelijk rapporteur opgesteld met veel ervaring in het reclasseringswerk en het forensisch werkveld.

Wij onderscheiden ons en benadrukken onze onafhankelijkheid door geen onderscheid te maken tussen opdrachtgevers. Iedereen is welkom en wordt hetzelfde behandeld, cliënt zelf, de advocatuur, de reclassering, het OM/ZM, het gevangeniswezen et cetera.

Het doel van de voorlichtingsrapportage is om voorlichting te geven in strafzaken over de persoonlijke omstandigheden van de verdachte of veroordeelde. Op basis van deze omstandigheden wordt naar een advies toegewerkt. Belangrijk om te weten is dat daarbij gekeken wordt naar de kans op herhaling in delictgedrag en hoe deze kans verkleind kan worden.

Er wordt door de rapporteur onderzoek gedaan naar de beschermende/steunende factoren in het leven van de verdachte of de veroordeelde. De mogelijkheden tot ontwikkelingen en versterking hiervan worden in het rapport weergegeven.

Forensisch Maatwerk streeft, vergelijkbaar met de reclassering, een veilige en prettige samenleving na met binnen het strafrecht de nadruk op herstel voor alle betrokken partijen. Onze voorlichtingsrapportages zijn een onafhankelijk product geschreven vanuit die visie.

Werkwijze

Wij gaan vertrouwelijk om met informatie, werken discreet doch uiterst transparant. Bij aanvang van het adviestraject geven wij hier nader uitleg over. Er wordt tevens altijd gewezen op de mogelijkheden die er zijn binnen de reguliere reclassering en dat deze reguliere reclasseringsproducten kosteloos zijn voor cliënten.

De voorlichtingsrapportages worden in sommige gevallen door de cliënt zelf bekostigd, echter duidelijk moet zijn dat dit op geen enkele wijze invloed op de inhoud van het rapport of het te geven advies heeft. De rapportages komen objectief en onafhankelijk tot stand, garanties vooraf over de inhoud en het advies kunnen derhalve nimmer gegeven worden.

Om een deskundig en goed onderbouwd rapport tot stand te brengen verzoeken wij om Forensisch Maatwerk te voorzien van alle relevante stukken in de betreffende strafzaak.

Op basis van deze stukken zal dossierstudie plaats vinden.

Voorbeelden zijn:

  • het proces-verbaal
  • de tenlastelegging
  • een vonnis of beschikking
  • het uittreksel justitiële documentatie
  • eerdere of actuele reclasseringsrapportages
  • NIFP Pro Justitia rapportages
  • Et cetera

Uiteraard volgt een uitgebreid face to face gesprek (circa 2 uren) en eventueel aanvullende (telefonische) gesprekken. In dit face to face gesprek wordt ingegaan op de verschillende leefgebieden en persoonlijke omstandigheden van verdachte/veroordeelde. Dit zal worden vertaald naar risicofactoren en/of beschermende/steunende factoren in het voorlichtingsrapport.

Tot slot wordt toestemming aan verdachte/veroordeelde gevraagd om referenten te raadplegen. Zodoende kan aanvullend op bovenstaande zaken extra informatie verkregen worden. Referenten kunnen bijvoorbeeld hulpverleners zijn, familie, een werkgever, een partner enzovoort.

Op basis van onder andere deze genoemde bronnen wordt een voorlichtingsrapportage opgesteld. Als het voorlichtingsrapport in concept af is, wordt het eerst intern getoetst door ervaren professionals. Vervolgens wordt het voorgelegd aan cliënt of zijn/haar advocaat ter becommentariëring.

Op- of aanmerkingen kunnen eenmalig worden besproken en eventueel worden toegevoegd.

Wanneer de voorlichtingsrapportage afgerond is worden daar twee bijlagen aan toegevoegd, te weten `Bijlage 1 Deskundigheid en onafhankelijkheid` en `Bijlage 2 Werkwijze en voorwaarden`.

In Bijlage 1 staat wie de voorlichtingsrapportage geschreven heeft en verder wordt zijn/haar onafhankelijkheid en deskundigheid nader toegelicht. In Bijlage 2 staat toegelicht hoe de voorlichtingsrapportage tot stand gekomen is en onder welke voorwaarden. Zo is voor iedere betrokken partij in het strafproces duidelijk hoe er gewerkt is en waarom.

Voorwaarden

Om tot een deskundige voorlichtingsrapportage te kunnen komen en daarnaast onvoorwaardelijk onze onafhankelijkheid en integriteit te bewaren, verlangen wij van onze opdrachtgevers het navolgende:

1) Openheid van zaken, zo veel als binnen de proceshouding mogelijk, over alle ter zake doende feiten en omstandigheden.

2) Een constructieve samenwerking waarbinnen effectief en efficiënt gewerkt wordt

3) Betaling vooraf van het overeengekomen all-in bedrag voor alle onder `Werkwijze` genoemde activiteiten. In uitzonderlijke gevallen kan afgeweken worden van een vaste prijsstelling.

*Let op: op basis van art. 591 Sv zijn mogelijk de kosten voor de rapportage op de Staat te verhalen

Samengevat biedt Forensisch Maatwerk vanuit deskundigheid, professionaliteit en onafhankelijkheid voorlichtingsrapportages voor alle betrokken partijen binnen het strafrechtsysteem. Kijkend naar risicovolle en beschermende/steunende factoren zal er advisering volgen, waarbij de focus ligt op de toekomst en op herstel.